purchase lyrica

Websense


Websense familija proizvoda omogućava potpunu zaštitu od spoljnih upada i sprečava neželjeni odliv informacija ka spoljnom svetu. Imajući u vidu i potrebu za većom otvorenošću ka spoljnom svetu, predlažemo testiranje sva tri modula Websense-a:

E-mail security – sprečava neželjene upade putem elektronske pošte filtrirajući sve poruke koje potencijalno imaju virus ili link ka sajtu koji potencijalno ima virus, kao i neželjene (spam) poruke.

Web security – sprečava korisnike da posećuju potencijalno opasne sajtove i omogućava primenu politike o korišćenju interneta. Ukoliko je politika firme da zaposleni ne smeju da posećuju sajtove koji nisu direktno vezani za njihov posao (na primer Facebook, sportske vesti, turističke agencije i slično), Websense WS, već prema postavljenoj politici, ima sledeće mogućnosti:

– da upozori korisnika da navedeni sajt nije u skladu sa postojećom politikom

– da spreči korisnika da poseti navedeni sajt

– da dozvoli posećivanje sajta u određeno vreme (na primer, u vreme pauze)

– da dozvoli posećivanje sajta u određenom obimu (na primer sa 1% protoka)

Websense WS takođe pruža mogućnost široke analize i izveštavanja.

Websense DS advanced DLP (Data Loss Prevention) sprečava neželjeni odliv informacija iz kompanije. Prilikom same implementacije Websense DS-a definišu se sledeći parametri:

– Koji korisnici imaju ovlašćenje za slanje bilo kakvih informacija elektronskim putem

– Na koje adrese je moguće slati informacije

– Koje vrste informacija se mogu slati

– Kojim kanalima je moguće slati

– Koje su ključne reči preko kojih će se filtrirati informacije

Websense DS pruža mogućnosti upozoravanja, analize i izveštavanja po najrazličitijim kriterijumima.

Implementacijom ovakvog objedinjenog rešenja pored finansijske uštede postiže se najviši nivo sigurnosti kao i smanjenje broja obučenih specijalista kod korisnika i vremena njihovog angažovanja.